בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
236 שיעורים
  undefined
  בבא קמא

  הגדרת קרן – כוונה להזיק או משונה

  ב"ק דף טו ע"ב

  סקירת הגמרות מהן עולה לכאורה סתירה אם הגדרת קרן היא "משונה" או "כוונתו להזיק". הרמב"ם והתוס' נחלקו אם נחש שהכיש ברשות הרבים חייב, ולכאורה נחלקו מהי הגדרת קרן. יישובו של אבי העזרי את הסוגיות הסותרות. תליית ההגדרה במחלוקת אם חצי נזק הוא קנס או ממון.

  הרב יאיר וסרטיל | כסליו תשפ"א
  undefined
  בבא קמא

  חצי נזק – קנס או ממון

  ב"ק דף טו

  מהו שורש מחלוקת האמוראים אם חצי נזק הינו קנס או ממון – מחלוקת במציאות אם שוורים בני שימור או מחלוקת בהגדרתם ההלכתית או שמא ברמת האחריות המוטלת על האדם. הבנת שיטת הרא"ש שלכאורה תולה במחלוקתם את השאלה אם הנזק בכלבא דאכל אמרי נחשב קרן או שן.

  הרב יאיר וסרטיל | כסליו תשפ"א
  undefined
  בבא קמא

  פחת נבילה וטורח נבילה

  ב"ק י ע"ב – יא ע"א

  למה בפחת נבילה לא מחייבים את המזיק מטעם "קרנא דתורך קבירא ביה"? תירוץ התוס' והראב"ד. האם פוטרים את המזיק במקרה שהניזק יכול היה למנוע את הנזק. חקירת האפיקי ים אם המזיק חייב רק את ההפרש בין בהמה לנבילה או שחייב הכל והנבילה נחשבת לפירעון. קודם שנודע לניזק – האם הפחת למזיק משום שהנבילה שלו או משום שהפחת נגרם מחמתו?

  הרב יאיר וסרטיל | כסלו תשפ"א
  undefined
  בבא קמא

  משמעות ארבע האבות לאחר הצד השווה

  ב"ק ה ע"א – ו ע"ב

  ב"ק ה ע"א – ו ע"ב

  הרב יאיר וסרטיל | חשוון תשפ"א
  undefined
  בבא קמא

  יסוד החיוב בממון המזיק

  הקדמה למסכת ב"ק

  חקירת האחרונים אם החיוב מטעם פשיעה בשמירה או מטעם בעלות ואחריות. מדוע המפקיר שורו לאחר שבח פטור? מחלוקת ר' שמעון שקופ והגרש"ז אוירבך. כשלא ידוע אם המזיק פשע – על מי חובת הראיה?

  הרב יאיר וסרטיל | תשפ"א
  undefined
  בבא קמא

  מקור האיסור להזיק

  הקדמה למסכת ב"ק

  האם יש איסור להזיק או שהתורה רק חייבה לשלם על הנזק? באיזה איסור עובר המזיק? הראשונים והאחרונים חיפשו מקורות שונים לכך.

  הרב יאיר וסרטיל | תשפ"א
  undefined
  52 דק'
  ישיבת בין הזמנים - קיץ תש"פ

  המציל עצמו בממון חברו

  מתוך ישיבת בית הזמנים המקוונת של אירגון "עיתים לתורה".

  הרב בן ציון אלגאזי | י"ג אב תש"פ
  undefined
  17 דק'
  בבא קמא

  חיוב בדיני אדם ובדיני שמיים - בבא קמא נ"ה

  מתוך יום העיון "ויהיו נכונים ליום השלישי"

  מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.

  הרה"ג יעקב אריאל | ב' סיון תש"פ
  undefined
  18 דק'
  בבא קמא

  מציל עצמו בממןן חברו - בבא קמא ס'

  מתוך יום העיון "ויהיו נכונים ליום השלישי"

  מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.

  הרב בן ציון אלגאזי | ב' סיון תש"פ
  undefined
  19 דק'
  בבא קמא

  לא תחמוד- חמסן ושיווק אגרסיבי - בבא קמא ס"ב

  מתוך יום העיון "ויהיו נכונים ליום השלישי"

  מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.

  הרב יהודה זולדן | ב' סיון תש"פ
  undefined
  בבא קמא

  הפורץ גדר בפני בהמת חברו

  בבא קמא נה ע"ב-נו ע"ב

  הפורץ גדר בפני בהמת חברו, פרצוה \ הוציאוה ליסטים ויצאה והזיקה – שיטת הרמב"ם

  הרב יהודה זולדן | תשפ
  undefined
  50 דק'
  בבא קמא

  ממתי חל חיוב קנס?

  בדיני קנסות. מאיזה רגע חל החיוב לתשלום הקנס?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר תש"פ
  undefined
  44 דק'
  בבא קמא

  חוטף מצווה

  הגמ' לומדת מהברייתא שהחוטף מצווה לחבירו צריך לשלם ו שרה זהובים. האם זה קנס או ממון שבעל המצווה התחסר? האם החיוב הוא על עצם המצווה או על הברכה? והאם ניתן לשלם בברכה או במצווה אחרת?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו כסלו תש"פ
  undefined
  44 דק'
  בבא קמא

  מזיק הקדש

  באילו מקרים פטור מזיק הקדש? לפי תוס' פטור תמיד ולפי הראב"ד פטור בשו ועין. ניתן לתלות את המחלוקת בשאלה האם מזיק הקדש זה איסור או ממון. שיטה נוספת שחייב באדם המזיק ופטור בממונו המזיק.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב כסלו תש"פ
  undefined
  בבא קמא

  מידה בקנס

  שיעור כללי בבא קמא

  מתי שייך פטור במידה בקנס, והחילוק בין תביעת בעל חוב את בעל חובו לעומת את עדיו

  הרב חיים כץ | ז חשוון תשפ
  undefined
  50 דק'
  בבא קמא

  פתיחה לזמן חורף ולמסכת בבא קמא

  * והיה אמונת עיתיך חוסן ישועות חכמת ודעת. פירוש אחד לששת הסדרים, ופירוש שני לשש השאלות ששואלים מי שמגיע לשמים. מה אנו יכולים ללמוד מהן? * מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקין. לא רק שלא להזיק, אלא להיות אכפתי וזהיר בממון חבירו. הרב זצ''ל מלמד אותנו להסתכל בגדלות, וזה גם בבין אדם לחבירו. * כתוב בתורה שמי שהזיק משלם, אבל מה המקור שאסור להזיק? והאם יש הבדל בזה בין אדם המזיק ובין ממון המזיק?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' תשרי תש"פ
  undefined
  45 דק'
  כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  "שליחותייהו קא עבדינן" - שליחות של מי?

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  הרב יהודה זולדן | כ"ד סיון תשע"ט
  undefined
  46 דק'
  כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  אבות, תולדות ודרכי מדרש ההלכה

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  הרב יצחק שילת | כ"ד סיון תשע"ט
  undefined
  49 דק'
  כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  בין חובל למזיק

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  הרב ברוך גיגי | כ"ד סיון תשע"ט
  undefined
  52 דק'
  כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  חיוב נזקי אש

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  הרב גבריאל סרף | כ"ד סיון תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il