סנהדרין

שליחות בית דין של ארץ ישראל

הרמב"ם למד מהתלמוד שיסוד השליחות קיים לפי כל הדיעות וצריך לפסק את דברי הרמב"ם באופן אחר מהאופן שהקשו עליו. הרמב"ם למד מהתלמוד שרב אחא בריה דרב איקא סבור ששנים שדנו אין דינם דין.

הרב מרדכי הוכמן | כ"ט שבט תשס"ט