עניני החג

ביכורי שתי הלחם ולא ביכורי שבעת המינים

פרק לה

א. "ביכורים" במקרא ב. ביכורי שבעת המינים בשבועות ג. ביכורים ממחרת חג השבועות

הרב יהודה זולדן | אייר תשס"ח