ויצא

כוחו של כל רגע

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל