ארבעת המינים והלכותיהם

"משלכם"- לקיחה תמה בשבעת הימים

התוס' נתנו ב' טעמים לחילוק בין יו"ט ראשון לשני, את הטעם שהתוס' דחו הרמב"ן פסק. מדיני שליחויות- קצות ע"פ הרא"ש ועוד.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ה תשרי תשע"ו