נושאים שונים

האם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא

הצגת מחלוקת הראשונים האם קניין דרבנן יועיל לדינים דאורייתא, נפק"מ וראיות לשני הצדדים

הרב הלל גפן | כ' תשרי תשפ"א