הסוכה והלכותיה

הסוכה בבית המקדש והישיבה בה

פרק ו

מבוא א. פטור הכהנים מלישב בסוכה במקדש ללא נשותיהם ב. "תשבו כעין תדורו" ג. פטור הכהנים מסוכה ד. אכילה ולינה בסוכה שבמקדש ה. בניית סוכה בהר הבית

הרב יהודה זולדן | תשס"ח