סוכה

מצווה הבאה בעברה

סוכה דף ל ע"א

מחלוקת התוספות (ט.) והריטב"א בעניין איסור מצווה הבאה בעבירה האם זה מדרבנן או מדאוריתא. בעניין חקירת האחרונים האם פסול מצווה הבאה בעבירה היא איסור חפצא או איסור גברא ולבסוף כמה נפקא מינות מתוך החקירה הזו.

הרב יאיר וסרטיל | י"ג אלול התשע"ד