בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
28 שיעורים
  undefined
  58 דק'
  נושאים שונים

  נאמנות עד אחד בדבר שבערוה

  שמעתא ו פרק ג

  חידוש השמעתא שעד אחד אינו נאמן בדבר שבערוב אפי' שלא אתחזק אא"כ טוען שלא היה דבר שבערווה כלל. וכך גם מוסברת הגמ' בגיטין. המהרי"ק כתב שדבר שבערווה מוגדר כאתחזק בכל מצב ולכן אינו נאמן אך השמעתא חולק ואומר שיש לחלק בין מקרה שלא אתחזק שגם שם לא נאמן לבין מקרה שהוא אומר שכלל אין כאן דבר שבערווה.

  הרב חיים כץ | יט כסלו התשע"ט
  undefined
  48 דק'
  נושאים שונים

  דבר שבערווה בלא חזקת איסור

  שמעתא ו פרק ג

  השמעתא מוכיח מהגמ' ב"מ שעד אחד אינו נאמן בממון אפי' אין חזקה ולכאו' הוא הדין גם לדבר שבערווה. המהר"ם מרוטנבורג לעומת זאת כותב להפך שנאמן היכן שלא אתחזק.

  הרב חיים כץ | ד כסלו התשע"ט
  undefined
  49 דק'
  נושאים שונים

  דין בידו בדבר שבערווה

  שמעתא ו א

  הרא"ש מחדש שדין בידו נובע מהבעלות ולא ממיגו כיון שאין כאן מיגו. אומר השמעתא כל זה באיסורין אבל בידו בממונות הוא באמת עובד מדין מיגו. מסיק מכך השמעתא שבדבר שבערווה נאמן בדבר שבידו מדין מיגו.

  הרב חיים כץ | ז מרחשון תשע"ט
  undefined
  47 דק'
  נושאים שונים

  שמע ישראל לעומת ברוך שם כבוד מלכותו

  מהמהר"ל שמביא גמרות נראה שברוך שם כבוד מלכותו הוא במעלה גבוהה יותר (נבדלת) מאשר שמע ישראל. בנפש החיים משמע את ההיפך ששמע ישראל הוא המעלה הגדולה ביותר - "אין עוד מלבדו"?! יישוב הסתירה הגמרות והאחרונים.

  הרב חיים כץ | ט"ו טבת התשע"ה
  undefined
  44 דק'
  נושאים שונים

  האם מותר 'לתחמן' כדי להפטר ממצוות?

  מתוך יום עיון בכולל גבעת אסף

  האם מותר לאדם להכניס עצמו למצב של אונס או פטור ממצוות? דיון למדני וישוב בין הגמרות השונות.

  הרב יצחק דוד אלתר | ז' אדר ב' התשע"ד
  undefined
  1:00
  נושאים שונים

  דין הגונב כיס (ארנק) בשבת

  קצות החושן סימן ש"נ ס"ד

  דיון בסוגיות הגמרא במסכתות כתובות ושבת לגבי המגרר כיס בשבת ויוצא. כיצד קונה את הגניבה והיאך יש דין קלב"ם למ"ד אגד כלי - שמיה אגד. קושיית ה'קצות' מדין "כיון דפסיק דמי" במסכת ב"מ, על פטור המגרר כיס ויוצא ותרוצו על פי דברי רש"י במסכת כתובות. ישוב הקושיות על התוספות והטור על פי הסבר זה.

  הרב חיים כץ | כ"ז אדר א' התשע"ד
  undefined
  1:01
  נושאים שונים

  גנב שהחזיר את הגנבה- לעניין חיובו בכפל, וכאשר משה רבנו עומד בדין?

  קצות החושן סימן ש"נ ס"ד

  ייתכן וגנב לעולם לא יתחייב בכפל? -השאלה בשו"ת הרבשב"א, והעמדות השואל. תשובת הרשב"א- גם על טענת החזרה (כשהוא נאמן לה) הוא צריך להביא עדים שהחזיר בשביל שנפטור אותו, כלומר- אנו לא מאמינים לגנב שהחזיר, אך טענתו שהחזיר פוטרת אותו, עד שהשני יוכיח שלא החזיר.

  הרב חיים כץ | ו' אדר א' התשע"ד
  undefined
  57 דק'
  נושאים שונים

  גניבה ממקום שאינו משתמר

  קצות החושן סימן ש"נ ס"ב, ס"ג

  סיום הדיון במודה בקנס בבית דין אחד וכופר בבית דין אחר. בעניין שליח לשחוט בשבת שחייב המשלח. האם כאשר עובר על עוד איסור אחר יתחייב גם המשלח?

  הרב חיים כץ | כ"ט שבט תשע"ד
  undefined
  1:01
  נושאים שונים

  בעניין הגונב שור משותפים, והודה בבית הדין לאחד ולשני כפר.

  קצות החושן סימן ש"נ ס"ב

  דברי הטור, והסבר הב"ח שמדובר שכפר בבית דין אחר. קושית אחי ה'קצות', וראיות הקצות לדחיית קושיית אחיו. ראיה ממכות ב: ומכתובות מ"ב.

  הרב חיים כץ | כ"ב שבט התשע"ד
  undefined
  56 דק'
  נושאים שונים

  גניבה ממקום שאינו משתמר

  קצות החושן סימן שמ"ט ס"א

  דיון בדרשת הירושלמי "וגנוב מבית האיש - ולא מראש גגו" ובמחלוקת בבלי וירשולמי בעניין חיוב הכפל בגניבה ממקום שאינו משומר.

  הרב חיים כץ | כ"ג טבת תשע"ד
  undefined
  49 דק'
  נושאים שונים

  שיטת הש"ך בחיוב בשליח לדבר עבירה

  קצות החושן סימן שמ"ח 'הלכות בנידה', המשך

  דחיית בעל הנתיבות לראיית הקצות מ"הוסיף לו רצועה אחת" (ב"ק ל"ב) שאם יש שליח לדבר עבירה זה לא פוטר את השליח אלא יש מקום לדון האם יתחייב גם השולח (הדיין). דיון בטענת הש"ך שמחייבים גם את השליח וגם את השולח.

  הרב חיים כץ | ט"ז כסלו תשע"ד
  undefined
  1:02
  נושאים שונים

  האם תחול שליחות לדבר עבירה כשהשליח לא יודע? - המשך

  קצות החושן סימן שמ"ח 'הלכות בנידה' סק"ד

  הסבר הקצות ברש"י לעניין שליח לדבר עבירה שע"י שהשני לוקח את הבהמה כשומר מתחייב השולח בגניבת הבהמה.

  הרב חיים כץ | י"ח כסלו תשע"ד
  undefined
  1:00
  נושאים שונים

  האם תחול שליחות לדבר עבירה כשהשליח לא יודע?

  קצות החושן סימן שמ"ח 'הלכות בנידה' סק"ז

  בעניין שליחות לדבר עבירה, כאשר המשולח לא יודע שמדובר בעבירה. ע"פ מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בבא מציעא דף י'. הסבר למה קושיית הש"ב (סק"ו) מהגמ' במרובה "נתנו לבכורות בנו או לבעל חוב..." אינה מוכרחת כלל. מסקנת הקצוה"ח בשיטת רש"י שכאשר לא ידע השליח גם כן "אין שליח לדבר עבירה" ולא כהבנת התוספות בפירוש רש"י.

  הרב חיים כץ | ד' כסלו תשע"ד
  undefined
  1:04
  נושאים שונים

  מדוע קידושין לא תופסים באשת איש

  דעת הפני יהושע והאבני מילואים

  מדוע לא תופסים קידושין באשת איש, משום איסור כרת או משום שכבר מקודשת לאחר

  הרה"ג משה דימנטמן | כ' תמוז התשע"ב
  undefined
  1:03
  נושאים שונים

  הטמעת התורה והגמרא בנו

  דרכי לימוד הגמרא

  המטרה בלימוד - להפוך את הנלמד לחלק מהחשיבה האינסטנקטיבית. שני חלקים בלימוד - הכרת המציאות והבנת הטעות

  הרב נחשון רבינשטיין | כ' תמוז התשע"ב
  undefined
  32 דק'
  נושאים שונים

  דרכי לימוד הגמרא

  הרב חיים כץ | א' תמוז התשע"ב
  undefined
  1:17
  נושאים שונים

  ספק דאורייתא לחומרא- מדאורייתא או מדרבנן

  -הדין באדם המסופק אם בירך ברכת המזון, וילדו טוען שבירך- האם נאמן? תלוי בחקירה אם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא או מדרבנן. - כיצד פוסקים הלכה? סיפורים ממרן הגר"ע יוסף שליט"א - התעוררות לחשיבות ידע רחב בהלכה ולא רק סברות

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | כ' אדר תשע"ב
  undefined
  36 דק'
  נושאים שונים

  הכנסת עצמו למצב אונס

  מח' תוס' ובעל המאור בגדרי פיקו"נ. החילוק בין פיקוח נפש המוגדר כאונס שמותר להיכנס אליו לאונסים אחרים שאסור להיכנס אליהם.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ט אדר ב' תשע"א
  undefined
  45 דק'
  הלכות כלליות

  בטל טעם - לא בטלה תקנה

  עיון בסוגיית מכירה בשבת

  עיון בסוגיית מכירה בשבת

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ה' אדר ב' תשע"א
  undefined
  נושאים שונים

  שיעורי התורה

  טבלאות לשיעורים המוזכרים בתורה ובתלמוד

  מידות נפח, מידות אורך, מידות שטח, מטבעות, משקולות.

  רבנים שונים
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il