מלאכות שבת

מהלכות שבת

מתוך "קול צופיך"

חיבתם של האמוראים לארץ ישראל; למה לצפות כשיבוא המשיח? מעלתם של קברי אבות; ערי יהודה בחורבנם – שאין שם שלטון יהודי; המחלל שבת – אימתי ניפסל לעדות; חמין מעיד על השבת; עניין המקושש; מקצת דיני שבת.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ג