דברים

"מוכיח" - זה משה

המדרש מציין את מעלתו של משה בתור מוכיח; כוחו של משה מגיע מהאומה; משה רבינו, בזכות גדלותו הוא היחיד שיכול להוכיח את ישראל.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ג