כללי

הלכות ט"ו בשבט

דיני וענייני היום ; תענית בט"ו בשבט ; ט"ו בשבט לגבי מעשרות ; ט"ו בשבט לגבי ערלה ; ט"ו בשבט לגבי שביעית ; דיני ברכות הנהנין וסדר הקדימה בברכות.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ב