בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
38 שיעורים
  undefined
  45 דק'
  שיעורים במסכת קידושין

  שליחות לדבר מצווה

  עבד כנעני - קידושין ז ע"א

  על מצווה שבכוח יש שליחות ועל מצווה בגוף אין שליחות; שליחות מועילה רק על הפעולה אבל ודאי שלא על עיקר המעשה; תקיעת שופר - מצווה מורכבת משני חלקים: האחד תקיעה והשני שמיעה וכן כל שומע כעונה; תירוץ על קושיית התורת גיטין.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י' באב תשס"ח
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  הרצון בקידושין ובנישואין

  קידושין ב ע"ב

  הקידושין מורכבים ממעשה, דיבור ואמירה; מהות הקניין וקניין דברים; חלויות דממילא, אימתי צריך להן כוונה; קידושין, חליצה וחופה לעניין דממילא; כפיה ורצון בקידושין; בעלות על ממון.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  אמירה בקידושין ובקניינים

  שליחות בקניינים - קידושין ב ע"א

  תוך כדי דיבור דמי בדיבורים, קניינים והקדש; הווית הקידושים לר"ן והפקרת ממון; שליחות על ידי מי שאינו בר שליחות; שיטות הראשונים בדין האומר 'אמרו'.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  קניין כסף

  קידושין ב ע"א

  חלות קניין כסף. מכירה, מתנה, שכירות ושאילה; מהות קניין חליפין לר"ת וסמ"ע ואימתי אין צריך כלי; קידושי כסף - האם כסף שווי או כסף קניין; גדר הכסף העודף על הפרוטה, זיכוי האב בו ודין תוך כדי דיבור; קצת דיני תנאים.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  שווה כסף

  קידושין ב ע"א

  מהות קניין כסף והגדרת שווה כסף; אומדן כל החיובים - בשויים בזמן החיוב; גדר החיוב בהלוואה; נפק"מ בין הנ"ל; כופר בזמן הפירעון הווי מודה במקצת למהרי"ט; חלות חיובי שבועה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  קניין סודר ע"י עדים

  חליפין בגוי - קידושין ג ע"א

  אימתי תקף קניין סודר; גוי בחליפין; מצוות גאולת קרקע; דין עבד כנעני - אם צריך שליחות בקידושין על ידיו; הגדרת חלות שליחות; הקנאת הסודר ודין זכין.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  קידושין בהנאת מלוה ובריבית

  קידושין ו ע"ב

  קידושין במלווה ובענפיו; הנאה בקידושין - לרש"י ולרמב"ם; הרצון בקידושין; קניין חליפין בהנאה; האם חובה לשלם ריבית? - קידושין בהנאת מחילתה; חיוב השבת ריבית; קניינים במחילת מלווה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  מתנה ע"מ להחזיר

  קידושין ו ע"ב

  אימתי בעינן תנאי כפול ואימתי אין צריך כלל לתנאי - תליה בכוונת המתנה; תנאי שהותנה בטעות; אימתי חובה לקיים תנאים ואימתי לא.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  מנה אין כאן משכון אין כאן

  קידושין ח ע"א

  גדר של משכון ושיעבוד; היחס בין שעבוד נכסים לשיעבוד הגוף; היחס בין משכון לשיעבוד הגוף; חלות בעלות בין שניים; ל"עביד איניש דינא לנפשיה" יש גדר של דיינות.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  מצות קידושין

  קידושין מא ע"א

  "מצווה בו יותר מבשלוחו" בסיוע למצווה; נדר שנידר על דעת רבים; גדר מצוות עשה ואימתי מברכים על מצווה; גדר המצווה בקידושין; פילגש; התחייבות במצוה שאי אפשר לקיימה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  גדר החיוב לקיום מצוות

  קידושין מא ע"א

  מצוות מדאורייתא לכתחילה ובדיעבד; מרכיב שלא קוים בדיעבד האם מעכב והאם ניתן להשלימו בדיעבד; המצווה בטבילה; כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתם.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  זכין לאדם שלא בפניו

  קידושין מב ע"א

  זכיה - מדין מה? שליח התופס לבע"ח; דין שליחות קטן; לשונות שליחות בראשונים; דין זכין בדיעבד; מודר הנאה בשליחות; דין זכין במכירת חמץ, חלה ותרומה; גדר אפוטרופוס.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  שליחות לדבר עבירה

  קידושין מב ע"ב

  מקור הדין "אין שליחות לדבר עבירה"; חלות השליחות בסברת "דברי הרב ודברי התלמיד"; שליח לדבר עבירה בשגגה; שליח לשתי עבירות; דין ביטול ברוב כששגג.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  כתובות

  גדר עדות שני עדים הנדרשים מדרבנן

  מסכת כתובות: דף כו' ע"ב

  גדר עדות שני עדים הנדרשים מדרבנן היא כגדר עדות שעד אחד נאמן בה. האם עדות בשטר מתקבלת, ומה מוגדר "שטר".

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  כתובות

  גדר חזקה קמייתא

  מסכת כתובות: דף כג' ע"ב

  האם אומרים חזקה קמייתא רק כשהמצב וודאי, או אפילו אם היה מסופק כשאינו עומד להשתנות? גדר מצב העומד להשתנות ושאינו עומד להשתנות לדעת רש"י.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  כתובות

  נאמנות עד אחד - דין אמתלא

  מסכת כתובות: דף כב' ע"ב

  כשהאמינה תורה לעד אחד הריהו כשניים לכל דבריו. נפק"מ בין גדרי הראשונים - האם דין זה שייך באיסורים? עדים החוזרים בהם באמתלא, וגדר עד אחד בזה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  כתובות

  טענת ברי בספק איסור

  מסכת כתובות: דף כב' ע"ב

  ספק בבי"ד מול טענת "ברי" של בעל דין - באומדנא, בענייני כהונה וכשאין ברי לו מידיעה; מוחזק הטוען "שמא" והאם מועילה תפיסה; גדר הספק בברי ושמא.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  כתובות

  איסורי דרבנן במקום שיש חשש איסור דאורייתא

  מסכת כתובות: דף כב' ע"א

  האם איסור דרבנן כשחששו לספק דאורייתא יכול להיות מוגדר כאיסור וודאי מדאורייתא? האם לשבויה יש גדר של ספק אנוסה מדאורייתא?

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  כתובות

  אין עד נעשה דיין

  מסכת כתובות: דף כא' ע"ב

  גדרי דין הנלמד מדין אחר; דין זוממים בעדים פסולים וטעמו; פסול מחלל שבת; פסול רשע; דין חקירות בדיני ממונות.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
  undefined
  כתובות

  עדות בשטר

  מסכת כתובות: דף כ' ע"א

  גדר "מפיהם ולא מפי כתבם"; מתי תקפה עדות וגדר שטרות; אימתי כתיבה נעשית שטר; דעת המתחייב בשטרות שונים; חלות שטרות, אימתי מדאורייתא ואימתי מדרבנן; גדר "נחקרה"; גדר "מפיהם ולא מפי כתבם".

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il