בהר

"מלוה ה' חונן דל"

מהי המשמעות של הפסוק "מלוה ה' חונן דל" שחז"ל מביאים על הפס' בפרשה וכי ימוך אחיך וכו'?

הרב אביחי קצין | טז' אייר תשס"ט