מאבני המקום

מדיר לוקה או מודר לוקה

הרב נתנאל איל | אייר תשע"ג