המאבק על הארץ

"זמרו ה' כי גאות עשה"

חובת ההודיה על ניסי ההצלה של מלחמת יוה"כ

לקט מדברי רבנן ותלמידהון.

הרב שי הירש | תשפ"ג