בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
40 שיעורים
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  דברי יהושע האחרונים – הנאום השני

  פרק כד

  נאומו השני של יהושע בשכם , מעמד הר סיני נעדר מרשימת המאורעות , מתחיל בגנות ומסיים בשבח , יהושע מזהיר את העם מפני נפילה אפשרית , "עבודת פנים" ו"עבודת אחור" , בגלות קיים חשש שנחבק את הרגל הלא נכונה, בארץ ישראל מתחדשת הנהגה של "פנים אל פנים" , כריתת הברית בשכם, מ"משרת משה" נתעלה יהושע להיות "עבד ה'" , יהושע מת בעטיו של נחש , המופתים אינם נושא להספד , לא הספידו את יהושע כראוי , יהושע הטביע חותמו כל ימי הזקנים

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  דברי יהושע האחרונים – הנאום הראשון

  פרק כג

  דברי יהושע האחרונים , יהושע מבטיח את סיום הכיבוש והירושה ,חיזוק שמירת התורה , ה' אתכם, אין מקום לדאגה! , העבודה זרה היא כאין וכאפס , האויב הוא כאין וכאפס לפני ה' , איש אחד מכם ירדוף אלף , על אף מעלת ישראל בתקופת יהושע נדרשת זהירות ,מרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל , כשמקבלים בלי עמל מגיעים לעבודה זרה , קריאה להגדלת השאיפות

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  שבטי עבר הירדן עמדו בהבטחתם

  פרק כב

  שיבת חלוצי עבר הירדן לארץ אחוזתם , ראשיתו של מסע החלוצים , פגם בסדרי העדיפויות , חצי שבט המנשה מופיע בהפתעה , הגלעד למכיר בן מנשה , יוסף הודה בארצו , בנות צלפחד היו מחבבות את הארץ , להשתיל בתוכם גדולי תורה , פנו ולכו לכם לאהליכם , דברי שבח מארבע בחינות , הסכנה שבהתרחקות מן הקודש , שיעור באמונה וביטחון , שיעור באהבת הארץ , עשר קדושות הן

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  ערי המקלט וערי הלויים

  פרק כ-כא

  חזרה על דיני עיר מקלט , מדוע נאמרה פרשת ערי מקלט בלשון קשה? , מה כתב יהושע ב'ספר תורת אלקים? , יהושע כתב את דברי הברית , כשניגשים אל הקודש דרושה זהירות , גם האדמה שותפה בתיקון , הותרו שבטים לבוא זה בזה , נוכחותם של הלויים בערי המקלט , לא כהתה עינו ולא נס לחה , פרשת עגלה ערופה,לא נפל דבר

  הרב שמעון כהן | כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  נחלת יהושע ומצוות הפרשת ערי מקלט

  פרקים יט- כ

  נחלת יהושע , שתי חלוקות , ללא משוא פנים , ענוותנותו של יהושע , 'תמנת סרח' או 'תמנת חרס' , תיקון לחטא המרגלים , נתגעשו ישראל מעשות גמילות חסד ליהושע , העולם ניזון בזכות יהושע בן נון , מצוות הפרשת ערי מקלט , לשון ייחודית לכל ספרי הנביאים , גדולתו ואצילות נפשו של יהושע.

  הרב שמעון כהן | כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  נחלת שמעון בתוך נחלת יהודה

  פרק יט

  שמעון קיבל נחלתו בתוך נחלת יהודה , החיבור בין יהודה לשמעון איננו חדש , מקום קבורת השבטים , אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל , יהודה קידש שם שמים בפרהסיא , מדוע זכה יהודה במלכות? , יהודה הכיר בטעותו , לאחר חולשת שמעון נזכרת גבורת יהודה , התמודדותו של שמעון בעריות , באר שבע בתורה , סוד באר שבע , ממדבר שממה לבאר מים חיים

  הרב שמעון כהן | כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  התקהלות העם לקראת הורשת הארץ הנותרת

  פרק יח

  חלוקת הארץ לשבעת השבטים הנותרים , התקהלות בני ישראל בשילה , התקהלות בני ישראל לכבוד ה' , מצוות הקהל , שלוש מצוות נצטוו בכניסתם לארץ , כיבוש הארץ גורם להשראת שכינה , תחילת מנין השנים למעשרות ולשמיטין וליובלות , כל זמן שהיה המשכן בשילה נאסרו הבמות , התקהלות בני ישראל לשם הקדשת מקום המשכן , עד אנה אתם מתרפים , כשעם ישראל מאוחד אין מקום לרפיון , ראשון ל'שבעה' היה בנימין , בניות ברמה

  הרב שמעון כהן | רח כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  יהודה ויוסף – נחלת שני משיחים

  פרק טו

  נחלת יהודה ונחלות בני יוסף , מיריחו היו שומעים מה שנעשה במקדש , יריחו - המפתח של ארץ ישראל , יהושע בן נון - שורש משיח בן יוסף , יוסף שליט על יצרו ועל מלאך המוות , ניצחון אויבי ישראל מכח עבודות המקדש , מסע אברהם משכם לבאר שבע , מובלעת מיהודה נכנסה לשטחו של בנימין , מעשה פלגש בגבעה , ירבעם העמיד עגלים בבית אל , משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

  הרב שמעון כהן | רח כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  נחלת בני יוסף

  מדוע נתחלק יוסף לשני שבטים? , אפרים ומנשה - בלי חציצה , שכם - מחלוקת, חברון - חיבור , בשכ"ם - ברוך שם כבוד מלכותו , הקשר בין שכם ליוסף , מעלתה של שילה , דגל ה'תורה' ודגל ה'תפילה'

  הרב שמעון כהן | חשוון תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  הארץ הנשארת

  פרק יג

  שלושה נכתרים בזקנה , מפני מה זקנה קופצת על האדם? , יהושע הביא על עצמו זִקנה ,הארץ נשארה הרבה מאד לרשתה , יהושע נצטווה לכלול בחלוקה שטחים שטרם נכבשו , יהושע ממשיך את דרכו של משה , דור החתימה, דור הגאולה , ירושת 'הארץ הנשארת' מוטלת עלינו

  הרב שמעון כהן | אלול תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  סיכום כיבושי משה והמלכים שהכה יהושע

  פרק יב

  לב ליבו של ספר יהושע , גדולתו וגבורתו של משה , המפגש הקדום עם עוג מלך הבשן , מי הוא סיחון? , גבורת משה מכוחם של ישראל , הכל נעשה על פי ה' , דרכי האמורי , משה רבנו נלחם מול תרבות דרכי האמורי , חשיבות המלחמה מול סיחון ועוג , יש ממשיך ויש יורש , אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה , ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה , אברהם התחיל, משה המשיך ויהושע גמר.

  הרב שמעון כהן | אלול תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  יהושע התעכב במלחמה ונתקצרו שנותיו

  פרק יא

  המלחמה בצפון - 'ימים רבים' , כיבוש עמי כנען - מעט מעט , מערכה שקולה ומדודה , בנין האמונה על ידי עבודה רוחנית מאומצת , ילידי ארץ ישראל מוכשרים להנהגת הטבע, שבע שנות כיבוש , נגיעה דקה מן הדקה , דחיית ההתדרדרות הצפויה , פגימתו של יהושע בשביב מחשבה , הקב"ה מדקדק עם הצדיקים

  הרב שמעון כהן | תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  בארץ ישראל – הכל על פי ה'

  פרק י

  המלחמה נמשכה 'ימים רבים' , נותרו מקומות יישוב שלא נכבשו , כאשר ציוה ה' את משה , הכל נעשה על פי ה' , בארץ ישראל הטבע הוא אלקי , ערעור על ארץ ישראל פירושו ערעור על ה' ח"ו , פרשת בני גד ובני ראובן , ארץ ישראל איננה דבר חיצוני , חוץ לארץ - בית קברות , שלמות החיים בארץ ישראל , איננו שואפים להיות כמו בולגריה

  הרב שמעון כהן | אלול תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  אבני האלגביש והשמש בגבעון

  פרק י

  טבע ונס מעורבים זה בזה , יש סדר לניסים , שלוש מלחמות שהיתה בהן 'מהומה' , אסון 'סנדל המסומר' , ברוך שעשה ניסים לאבותינו , אבנים שעמדו וירדו על גב איש , גבורת הגוף מתוך גבורת הרוח , גבורתו של בר כוכבא , על גבי המאמץ האנושי יש מקום לנס , מעשה ביהודי שלא זכה בפיס , נס העמדת השמש בגבעון לא היה הכרחי,סילוק רעשי הרקע , נדרש נס שירעיש את העולם , הצדיקים מושלים ביום ובלילה , גם משה רבנו עצר את השמש , כינון הברית בין ישראל לאביהם שבשמים

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  מלחמת מלכי הדרום

  פרק י'

  יסודה של ערמת הגבעונים בערמת שמעון ולוי , מדוע דנו את בני העיר למיתה? , אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל , הגבעונים עשו מעשה נחש הקדמוני , פרשת הגבעונים באה כתיקון לפרשת דינה , הגבעונים באו כבר אצל משה ולא קיבלם , שלום נטול התחייבויות ומגבלות , שלושה סוגי בריתות , חוטבי עצים ושואבי מים , עצת הנשיאים לעומת עצת יהושע , ערמת הרוצח במזיד לעומת ערמת הגבעונים

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  ערמת הגבעונים כתיקון לערמת הנחש

  פרק ט

  יסודה של ערמת הגבעונים בערמת שמעון ולוי , מדוע דנו את בני העיר למיתה? , אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל , הגבעונים עשו מעשה נחש הקדמוני , פרשת הגבעונים באה כתיקון לפרשת דינה , הגבעונים באו כבר אצל משה ולא קיבלם , שלום נטול התחייבויות ומגבלות , שלושה סוגי בריתות , חוטבי עצים ושואבי מים , עצת הנשיאים לעומת עצת יהושע , ערמת הרוצח במזיד לעומת ערמת הגבעונים.

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  התקבצות המלכים וערמת הגבעונים

  פרק ט

  ישראל לא נלחמים לבד , עם ישראל - תופעה בלתי מוסברת , עליך ברית יכרותו , איחוד חוסיין מלך ירדן עם נאצר נשיא מצרים , בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקב"ה , הנושא המרכזי איננו מלחמה, מצוה לקרוא לשלום , דברים שאמרו מפני דרכי שלום , האחריות מתחילה בבית פנימה , מדוע נצרכה ערמת הגבעונים? , ערמה כנגד ערמה.

  הרב שמעון כהן | סיוון תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  מעמד הברכה והקללה

  פרק ח

  הכל נעשה כאשר ציוה משה , שמא בכל זאת שינה יהושע במשהו , בדרך נס הגיעו ישראל להר גריזים ביום אחד , סדר ההתרחשויות , מעשה אבות סימן לבנים , בשכם סר פחד אברהם , כיבוש העי בזכות תפילתו של אברהם , בנין הקדושה והייחוד הקדוש , ישראל ערבים גם כלפי יהודי בכפר נידח.

  הרב שמעון כהן | סיוון תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  סימן הכידון ומעמד הברית

  פרק ח

  חרבם של ישראל מתחדדת בבתי המדרש , מעמד הברית , קביעות ועקביות , בחברת הלוחמים שבחזית , קום עבור לפניהם , מלחמות ישראל על ייחוד שמו יתברך בעולם , האיש הירא ורך הלבב , פחד במלחמה נובע מ'עבירות שבידו' , רכות הלב היא תכונה אנושית טבעית , סימן הכידון , אסור לעורר דאגה בשעת מלחמה , דמותו של יהושע עם החנית בידו

  הרב שמעון כהן | סיוון תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  כיבוש העי במערכה השניה

  פרק ח

  ההתקפה החוזרת על העי , גיוס כללי , יהושע מתגלה כאיש צבא ומלחמה , הנהגת המדבר לעומת הנהגת ארץ ישראל , תחבולת צבא ישראל , לינת יהושע עם העם , יהושע לן בעומקה של הלכה , סימן הכידון , שריפת העיר במצוות ה'

  הרב שמעון כהן | אייר תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il