בית המדרש

x
 • קריאה
19 שיעורים
  undefined
  ימים נוראים

  עבודת יום הכיפורים

  הרחבות לימים נוראים פרק י

  טבילות וקידושים, עבודת הקטורת ומשמעותה,כפרת הקרבנות, משמעות שעיר המשתלח

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  שאר עינויים

  הרחבות לימים נוראים פרק ט

  מצוות העינוי , איסור נעילת הסנדל

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשעט
  undefined
  ימים נוראים

  דיני התענית

  הרחבות לימים נוראים פרק ח

  פיקוח נפש וחולה מסוכן ביום הכיפורים ,אכילה ושתייה לשיעורים לחולה מסוכן ,מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים .

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  הלכות יום הכיפורים

  הרחבות לימים נוראים ז'

  מצוות התשובה ,מצוות הוידוי ,הוידוי ביום הכיפורים ודיניו ,זמני הוידוי ,פירוט החטא ,וידוי ברבים ,לימוד תורה ביום הכיפורים .

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  יום הכיפורים

  הרחבות לימים נוראים פרק ו

  טהרת יום הכיפורים וכפרתו ,זמן הכפרה של יום הכיפורים ,היחס בין שבת ליום הכיפורים ,הדברים שאינם מתכפרים ביום הכיפורים ,האם יום הכיפורים מכפרה ללא תשובה,כללי מדרגות הכפרה ,שידוכים ביום הכיפורים,

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  עשרת ימי תשובה

  הרחבות לימים הנוראים פרק ה

  משמעות עשרת ימי תשובה ,דיני ההוספות בתפילה בעשרת ימי תשובה , הוספת תורה וחסד בעשרת ימי תשובה , תשובה מעבירות שבין אדם לחברו ,אכילה בערב יום הכיפורים

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  מצוות השופר

  הרחבות לימים הנוראים פרק ד

  יום תרועה ומשמעות התרועה והתקיעה, תקנת רבי אבהו וסוגי התרועה, תקנת רבי אבהו וסוגי התרועה, פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמא, אכילה לפני תקיעת שופר , אכילה לפני תקיעת שופר , מדיני תקיעת שופר,

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  ראש השנה

  הרחבות לימים הנוראים פרק ג

  עניינו ואופיו של ראש השנה, משמעות יום תרועה ובכי בראש השנה , שמחה בראש השנה, המלכת ה' בתפילות ,וידוי בראש השנה, טעם הקריאה על גירוש ישמעאל בראש השנה , מנהג הסימנים.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  סליחות ותפילות

  הרחבות לימים הנוראים פרק ב

  מנהג תקיעת שופר בחודש אלול ,אמירת פיוט 'מכניסי רחמים' ,יסוד מנהג אמירת סליחות וזמן אמירתן ,י"ג מידות רחמים,תעניות תשובה ופדיון תענית בצדקה,שליח ציבור לתפילות ימים נוראים.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  הדין השכר והעונש

  הרחבות לימים הנוראים פרק א

  א - ימי בריאה - ברכה ודין. ב - עניין הדין. ג - זמני הדין. ד - השתלשלות הברכה והדין. ה - הדין לעולם הבא. ו - עומק הדין ומורכבותו. ז - פרטי הדין. ח - דין העם ודין היחיד בארץ ובגלות. ט - דינם של ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  עבודת יום הכיפורים

  א - קודש הקודשים ויום הכיפורים. ב - ייחוד עליון וייחוד תחתון, הנהגות הייחוד והמשפט. ג - הכהן הגדול. ד - הכהן הגדול ביום הכיפורים. ה - בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים. ו - טבילות וקידוש ידיים ורגליים. ז - הקטורת. ח - סדר הקטורת ביום הכיפורים. ט - שני השעירים והפר. י - טומאת מקדש וקודשיו - פגם האמונה. יא - סדר הכפרה על הקודש (הזאת דם הפר והשעיר). יב - שני השעירים. יג - משמעות כפרת השעיר לעזאזל. יד - סדר העבודה. טו - סדר וידויי הפר, שחיטתו והקטורת. טז - שחיטת השעיר וסיום ההזאות. יז - המשך עבודת היום. יח - סדר עבודת יום הכיפורים.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  שאר עינויים

  א - מצוות התענית. ב - רחיצה. ג - רחיצה של מצווה. ד - סיכה ובשמים. ה - נעילת הסנדל. ו - היתרים בנעילת הסנדל. ז - תשמיש המיטה. ח - קטנים.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  דיני התענית

  א - מצוות התענית. ב - חולה שאין בו סכנה. ג - חולה שיש בו סכנה. ד - מי קובע את מצב הסכנה. ה - איזה חולה עדיף שישתה ויאכל לשיעורים. ו - הצד הפסיכולוגי. ז - דיני אכילת חולים מסוכנים וילדים. ח - מעוברות. ט - יולדת. י - מינקת.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  ימים נוראים

  יום הכיפורים

  א - יום הכיפורים. ב - מצוות היום. ג - משמעות כפרת יום הכיפורים. ד - עיצומו של יום מכפר בסוד סגולת ישראל. ה - כוחו של יום הכיפורים לכפרת היחיד. ו - משמעות התענית. ז - הדברים שאינם מתכפרים ביום הכיפורים. ח - דעת רבי יהודה הנשיא. ט - דעת חכמים. י - כללי מדרגות הכפרה. יא - היובל התשובה והחירות. יב - שידוכים.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  הלכות יום כיפורים

  א - כבוד היום. ב - איסור מלאכה ומצוות שביתה. ג - מצוות הווידוי. ד - הווידוי ביום הכיפורים ודיניו. ה - זמני הווידוי. ו - פירוט החטאים בווידוי. ז - וידוי ברבים. ח - זמני היום. ט - הדלקת נרות. י - זמן כל נדרי וקבלת היום לגברים. יא - תפילת ערבית וליל יוה"כ. יב - ברוך שם כבוד מלכותו. יג - קריאת התורה ונדבות. יד - הכריעות שבתפילת מוסף. טו - משמעות ההשתחוויה. טז - ברכת כהנים בנעילה. יז - נעילה. יח - קבלת האמונה ותקיעת השופר. יט - זמן סיום הצום, ערבית וברכת הלבנה. כ - הבדלה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ב
  undefined
  ימים נוראים

  עשרת ימי תשובה

  א - תשובה. ב - שינויי התפילה בעשרת ימי תשובה. ג - תורה וחסד. ד - עבירות שבין אדם לחברו. ה - דרכי בקשת הסליחה וההתפייסות. ו - מנהגי עשרת ימי תשובה. ז - שבת שובה. ח - כפרות. ט - אכילה בערב יום הכיפורים. י - מנהגי ערב יום הכיפורים. יא - התרת נדרים. יב - מודעה לביטול נדרים לעתיד.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ט
  undefined
  תקיעת שופר

  הלכות תקיעת שופר

  א - מצוות שמיעת תרועת השופר. ב - שלושים תקיעות. ג - תקיעות מיושב ומעומד. ד - מנהג מאה תקיעות. ה - הברכה, המצווה והכוונה. ו - זמן המצווה ודין נשים וקטנים. ז - הלכות ומנהגי התקיעות. ח - קידוש לפני תקיעות ומוסף. ט - ראש השנה שחל בשבת בזמן המקדש. י - ראש השנה שחל בשבת לאחר שנחרב המקדש. יא - גדרי תרועה ושברים. יב - גדרי תקיעה. יג - סדר התקיעות והנשימות. יד - הפסקים וטעויות בתקיעות. טו - מהו שופר. טז - מדיני השופר.

  הרב אליעזר מלמד | אלול ה'תשס"א
  undefined
  הלכות ראש השנה

  מנהגי ראש השנה

  א - יום הזיכרון והדין. ב - יום תרועה. ג - ראש השנה. ד - חגיגיות בלבוש וסעודות. ה - ביאור הביטחון והשמחה. ו - המלכת ה' בתפילות. ז - ראש השנה יומיים. ח - שמירת יומיים בזמן הזה. ט - דין היום הראשון והשני וברכת שהחיינו בשני. י - מלכויות זיכרונות ושופרות. יא - ענייני תפילה וקריאה בתורה. יב - מאכלים לסימן טוב. יג - סדר האכילה. יד - עוד מנהגי סימנים. טו - תשליך. טז - ראש השנה שחל בשבת.

  הרב אליעזר מלמד | אלול ה'תשס"א
  undefined
  סליחות

  הלכות אלול וסליחות

  הלכות: חודש אלול. ממתי אומרים סליחות. זמן הסליחות.

  הרב אליעזר מלמד | אלול ה'תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il