שיעורים במסכת קידושין

שליחות לדבר מצווה

עבד כנעני - קידושין ז ע"א

על מצווה שבכוח יש שליחות ועל מצווה בגוף אין שליחות; שליחות מועילה רק על הפעולה אבל ודאי שלא על עיקר המעשה; תקיעת שופר - מצווה מורכבת משני חלקים: האחד תקיעה והשני שמיעה וכן כל שומע כעונה; תירוץ על קושיית התורת גיטין.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י' באב תשס"ח