בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
141 שיעורים
  undefined
  התבוננות אמונית

  "מרבה תורה – מרבה חיים "

  נכתב ע"י שי הירש

  א. פתיחה. ב. דרכי לימוד גמרא. ג. לימוד אמונה ועניינה של ישיבה. ד. אהבת תורה. ה. ענייני ציבור - הפגנות, בחירות מוניציפליות וכלליות. ו. בירור בענייני צבא וישיבה.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשרי תשפ"א
  undefined
  לאורו

  ההכנה לקבלת התורה

  גליון 115

  גליון 115

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | יח שבט תשפ
  undefined
  לאורו

  "לפיכך אנחנו חייבים להודות"

  גליון 114

  גליון 114

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | יג שבט תשפ
  undefined
  מגד ירחים

  עורו ישנים משנתכם

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשרי תשע"ג
  undefined
  דרשו ה' בהמצאו

  שופר של ר"ה

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אלול תש"ע
  undefined
  שיחות ליום העצמאות

  "עבדו את ד' ביראה וגילו ברעדה"

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אייר תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  נחלת שבט לוי בהוה ולעתיד לבוא

  המקור בפסוקים ובספרי.;דברי הרמב"ם בספר המצוות וביד החזקה.;השגות הראב"ד ויישובן.;האם יש חיוב תרומות ומעשרות בשאר הארצות.; לדעת רשב"ם ותוס' הלויים נוחלים לעתיד לבוא. שאלות המהרש"א והרש"ש על הרשב"ם.;תשובות לשאלות - לישוב דברי הראשונים.;הר"ן חולק על הרשב"ם והתוס'; שיטת הספרי והרמב"ם לפי המנחת חינוך; מרן הגר"א שפירא דוחה הוכחת המנח"ח; מהות איסור נחלת הלוויים וביטולו לעתיד לבוא. ביאור בדברי רבנו גרשום וברמב"ם.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  עיון בדיני שדה אחוזה שהוקדש ובגאולתו

  מבוא כללי לגאולת שדה אחוזה שהוקדש; מחלוקת רמב"ם וראב"ד כשגאלה אחר; כמה הערות בדברי הרמב"ם; הסבר מרן הרב שפירא בביאור המחלוקת; הסבר שיטת הרמב"ם בהבנת פשט הפסוק; דברי המנחת חינוך בהבדל שבין השיטות; דברי הרשב"ם בעניין 'שדה חרם' ושאלות הראשונים עליו; הסבר מרן הרב שפירא בדברי הרשב"ם. ט. ביאור שיטת רבינו גרשום בשדה אחוזה שהוקדש ונגאל על ידי בן המקדיש

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  סנהדרין

  סוגיית פשרה

  1. פשרה לעומת דין תורה 2. כמה דיינים נצרכים לשם עשיית פשרה? 3. האם יש הכרעה על פי רוב בפשרה?

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  בבא מציעא

  קנין סודר באוחז פחות מג' אצבעות

  סוגית הגמרא ושיטת הרמב"ם; הרשב"א והמאירי מקשים על הרמב"ם; הנמוק"י והב"ח מיישבים דברי הרמב"ם; קושית מרן הגר"א שפירא על הב"ח; הסבר מרן הגר"א שפירא בשיטת הרמב"ם; יישוב הגר"א שפירא לקושית המאירי על הרמב"ם.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  בבא קמא

  בסוגיית מיטב שדהו

  סוגיית הגמרא; פסק הרא"ש וקושיית המהרש"ל; ביאור מחלוקת הרא"ש והריטב"א; קושיית רבי עקיבא איגר וישובה; הסבר דברי המהרש"א כרא"ש; שיטות הרא"ש והריטב"א בבעל חוב; נפקא מינא להלכה בסברת הרא"ש והריטב"א.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  בבא קמא

  דיני היזקים הנלמדים בהצד השווה

  המקור במשנה ובגמרא.; מחלוקת הנמוקי יוסף והרא"ש בדין זה.; ישוב קושיית הרא"ש על הנמוקי יוסף.; סתירה בדברי התוס' בענין.; דחיית ראיית הפלפולא חריפתא מתוס' לרא"ש.; ברור ההשוואה שבין פותקין ביבותיהן לבין דין רגל.; התבוננות בפסק השולחן ערוך ובאור הגר"א שעליו.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  יבמות

  שיטת הרמב"ם בפטור איסורי ערוה מיבום

  סכום קצר של השיטות בענין זה בגמ'; פסיקת הרמב"ם בענין - וקושיו; נפקא מינה לדינא בין השיטות; הסבר פסיקתו של הרמב"ם; האם המבטל פסח שני דינו בכרת?; פסק הרמב"ם בענין פסח שני והשגת הראב"ד; ישוב השגת הראב"ד על פי סוגית מגדף; הקשר בין סוגית מגדף לסוגיא שלנו; פסק הרמב"ם כאן על פי פסקו במגדף; קושית ה"לחם משנה" בהלכות שגגות וישובה; המשך שיטת הרמב"ם בהלכות שגגות.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  נדרים

  מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בפרשת נדרים

  המקור בתורה לנדרים; דעת הרמב"ם והרמב"ן בספר המצוות; השגה א' של הרמב"ן ויישובה; השגה ב' ויישובה; מחלוקת הר"ן והרא"ש כמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן; ראייה לרמב"ם מהירושלמי; קושיה על הרמב"ן מדין הפרה; יישוב הרמב"ן.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מגילה

  עמוד לגלילת מגילה

  סוגית הגמרא והראשונים; פסק הרמ"א וקושית הגר"א; מהות העמודים וגדרם; גדר העמודים לדעת הרמב"ם; מגילת אסתר נקראת אגרת ונקראת ספר; מגילה הכתובה בין הספרים; מרן הגר"א שפירא מבאר מנהגנו.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  חילוקים בין מוציא מרשות לרשות, למעביר ד' אמות בשבת

  הקדמה; ספקו של רבי יוחנן; סתירת הסוגיות בעניין הנחה שלא על פי מחשבת העקירה; חילוק המאירי בין גדר מלאכת הוצאה לאיסור מעביר ד' אמות ברשות הרבים ; ישוב הסתירה בין הסוגיות על פי דברי המאירי; סתירה לכאורה בין פסקי הרמב"ם בעניין ; הסבר מרן הרב שפירא בדברי הרמב"ם; צמצום שיטת רש"י והמאירי בחילוק שבין מוציא למעביר; הוכחה לסברת המאירי לחלק בין מוציא למעביר; נסיון לישב את הסוגיות באופן אחר ודחייתו.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  קידוש השם במסירות נפש

  הקדמה- חשיבות החיים ומגמתם; המקור לחיוב מסירות נפש; קידוש השם בכל המצוות; האם סברת 'קרקע עולם' זהו חידוש של אביי?; האם רבא מסכים לסברת קרקע עולם?; סברת קרקע עולם בהלכה; אונס מחמת הנאת עצמם בשעת גזירה; ישוב קושית הר"ן על הראב"ד מהירושלמי (גדרי שעת גזירה); ישוב קושית הרמב"ן על הראב"ד; שיטות הסוברות כראב"ד; שיטת רש"י והמאירי כרמב"ן; . סיכום

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  כבוד התורה ומוראה

  הדבקות בתלמידי חכמים; מורא תלמידי חכמים; החולק על רבו; מורה הלכה בפני רבו; מיהו רבו המובהק; האם רשאי תלמיד לחלוק על רבו; דוגמאות מהנהגותיהם של חז"ל בעניין זה; מסורת התורה מדור לדור; רב הונא ורב חסדא; מאמר הזוהר הקדוש בעניין.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  הקדמה מעמק אברהם

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | כסלו תש"ע
  undefined
  ירושלים

  כל הכתוב לחיים בירושלים

  א. ירושלים – שם של קדושה ב. מדוע מוסיפים בברכת בונה ירושלים 'כאשר דברת'? ג. אין עבדות בירושלים ד. ימים של עליה ושל עמל תורה ה. להודות, לשפר את מעשינו ולהתפלל.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשס"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il