ארבעת המינים והלכותיהם

סוכה ולולב לעם סגולה

הלולב והסוכה הם דרכי הודיה בפרסום על ישועת ד' במחילת העוונות ובברכה על האסיף

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשרי תש"ע