כי תבוא

"תורה ותשובה - חד הם"

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אלול תשס"ח