עניני ספירת העומר

כבוד התורה וחיבתה

כיצד תלמידי ר' עקיבא נכשלו בכך שלא נהגו כבוד זה בזה? על כבוד תלמידי חכמים שנגזר מן הכבוד לסברות התורה ועל ימי הספירה כהכנה לקבלת תורה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | ניסן תשס"ז