חודש אלול

אלול וראש השנה

*ענייני התשובה. *חומרת עוון חילול ה'. *מצוות שופר. *משמעות הדין בראש השנה. *ענייני תפילת ראש השנה.

הרה"ג דוב ליאור | ט"ז אלול תשע"ו