מהלך הסדר

כורך - ואוכלם יחד

באור מחלוקת הלל וחכמים בדיני ביטול ברוב

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ו אדר ב' התשע"ד