מטות

אויבי ישראל הם אויבי הקב"ה

הרב משה צוריאל זצ"ל | תמוז תשס"ו