פרק ג'

ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ב

"בימים ההם ובעת ההיא נאם ד' יבוקש עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה, כי אסלח לאשר אשאיר". מה מיוחד בדור האחרון, שיזכה למחילת עוונותיו? מהו היחס בין הדור האחרון לבין כל הדורות שקדמו לו?

הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח