חודש ניסן

כזה ראה וקדש

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל