שקלים

הותרה מכח דחויה

מסכת יבמות: דף ח'

מחלוקת רשב"א והתוספות האם היתר אשת אח במצוות יבום הוא בגדר 'הותרה' או 'דחויה'; ביאור שיטת התוספות - הותרה מכח דחויה; לפרשת שקלים - מה בין מחצית השקל לקריעת ים- סוף.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ב' אדר התשס"ז