בבא בתרא

כפייה על הצדקה

בבא בתרא דף ח'.

מחלוקת ר"י ור"ת עד כמה כופין במצוות עשה ולא תעשה - וקישור ענייני צדקה לחנוכה. מבוסס על שיעורו של הגר"א שפירא זצ"ל

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ח כסליו תש"ע