בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  בבא קמא

  מידה בקנס

  שיעור כללי בבא קמא

  מתי שייך פטור במידה בקנס, והחילוק בין תביעת בעל חוב את בעל חובו לעומת את עדיו

  הרב חיים כץ | ז חשוון תשפ
  undefined
  1:00
  בבא קמא

  דקדוק מדויק לעניין גזלן בדעת הרמב"ם

  דעת תוספות (כתובות ל"א) גנב שהתחייב באונסים או שומר בשמירה מספיק קניין שלא יועיל למקח וממכר. הבנת דעת הרמב"ם על פי הלכות גזלה ודקדוק מדויק בלשונו בבאורו למשנה - נחשב גזלן כשיבוא לרשותו אפילו בלי מעשה קניין מוחלט. (לעניין שומר יצטרך קניין גמור שלא כתוספות). ראיה מהמאירי לדעת הרמב"ם.

  הרב חיים כץ | ב' אדר ב' התשע"ד
  undefined
  1:02
  בבא קמא

  עביד איניש דיניה לנפשיה - כיצד ומתי?

  הסבר דברי הטור שאומר שאע"פ שאדם לא יכול לדון מידי הוא יכול לתפוס מבעל הדין השני אם הוא חושב שזה מוצדק, ע"פ ההסבר ש'עביד איניש' זה הרחבה של הלכות דיינים. ביאור דברי הרמב"ם והשו"ע שסוברים שאע"פ שעביד איניש עדיין אסור להכות אדם בשביל כך אלא אם כן יש כאן 'לאפרושי מאיסורא'.

  הרב חיים כץ | כ' שבט תשע"ד
  undefined
  1:00
  בבא קמא

  מהי סברת התורה בדין רודף?

  שיעור כללי במסכת בבא קמא, דף כד:

  מהו יסוד דין רודף? האם זה מצד שיש על הרודף חיוב מיתה, או מצד זה שיש חיוב להציל את הנרדף.

  הרב חיים כץ | כ"א טבת תשע"ד
  undefined
  1:02
  בבא קמא

  האם אדם שהזיק בגרמי חייב בארבע דברים?

  שיעור כללי במסכת בבא קמא

  ביאור מחלוקת הראשונים האם פוסקים כרב ש'מבעה' זה אדם כשמואל שסובר ש'מבעה' זה שן. ע"פ יסוד בשיטת הרמב"ם שישנם שני חיובי אדם המזיק - אחד כשאדם המזיק שהוא חייב כדין כל אדם שהזיק ולכן הוא חייב בארבע דברים. ואדם המזיק שני שהוא נלמד מדין ממון שהזיק.

  הרב חיים כץ | ט' כסלו תשע"ד
  undefined
  52 דק'
  בבא קמא

  האם ישנו איסור לחפור בור ברשות הרבים?

  שיעור כללי במסכת בבא קמא

  ביאור שיטת רש"י בדף נ"ג. על פי היסוד של רבי חיים שמואלביץ' והגמרא בפסחים דף ו:, שאין איסור בחפירת בור ברשות הרבים, אבל לאחר שאדם חפר בור הוא עובר על לאו "לא תשים דמים בביתך".

  הרב חיים כץ | י"א חשוון תשע"ד
  undefined
  1:02
  בבא קמא

  גדר חיובי התשלומים של גנב וגזלן

  שיעור בסוגיית 'אחייה לקרן כעין שגנב'

  שיעור זה עוסק בשיטתו היחודית של התוספות רי"ד ביחס להבחנה בין גנב לגזלן, ובאופן התשלום של כל אחד מהם.

  הרב חיים כץ | כ' אדר א' תשס"ח
  undefined
  59 דק'
  בבא קמא

  זה נהנה וזה לא חסר

  מסכת בבא קמא - דף כ'

  התוספות קושרים את חיוב התשלומים של ניקף לכך שגילה דעתו שהוא מוכן להוציא כסף ויש להסביר איך גילוי הדעת הזה משנה את הדין של זה נהנה וזה לא חסר.

  הרב חיים כץ | ט"ז טבת תשס"ח
  undefined
  56 דק'
  בבא קמא

  בעניין בתר מעיקרא

  מסכת בבא קמא - דף יז'.

  יישוב שיטות רש"י והראב"ד בסוגיית "בתר מעיקרא" על פי יסודות בסוגיית "דבר הגורם לממון אם כממון דמי".

  הרב חיים כץ | י' כסליו תשס"ח
  undefined
  59 דק'
  בבא קמא

  פלגא נזקא קנסא

  מסכת בבא קמא - דף טו'

  ייחודו של קנס הוא בהיותו חצי נזק לעומת קנסות שהם יותר מהנזק.

  הרב חיים כץ | י"א מרחשוון תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il