בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
25 שיעורים
  undefined
  59 דק'
  מוסך השבת

  שיעור חולב, מלאכת זורה וגדר בורר

  מוסך השבת מלאכת דש סעיף ו-ז, מלאכת זורה, מלאכת בורר א-ג.

  פירוק אוכל מאוכל מותר וראיה לרמב"ם בחולב, שיעור חולב לרמב"ם ולראב"ד. קושיית הראב"ד שיש חילוק בין אוכל למשקה ומדוע חייב בכגורגרת? הסתירה בין הגמרא והעמדת הרמב"ם כתירוץ השני של התוס'. החילוק בין זורה לבורר.

  הרב חיים כץ | כ"ג אדר תשע"ו
  undefined
  56 דק'
  מוסך השבת

  ביאור שיטת הרמב"ם במפרק

  מוסך השבת מלאכת דש סעיף ה'

  קושיה על הרמב"ם ממליחת קורבן שחייב משום דש וכן קושייה מהגמ' בכתובות ותירוץ שלרמב"ם חייב רק במפרק עם היד.

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר תשע"ו
  undefined
  1:03
  שבת

  מילת ספק נפל בשבת

  מסכת שבת דף קלו.

  ב אדא בר אהבה מתיר למול תינוק שהוא ספק נפל בשבת. לרש"י- גם אם התינוק ימות, כבר מעכשיו הוא נחשב נפל. לפי רבנו חננאל-גם אם התינוק ימות, לא יהיה חיוב שבת, כי המלאכה היא מקלקל.

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר תשע"ז
  undefined
  1:01
  מוסך השבת

  חיוב מפרק בהוצאת דם

  מוסך השבת מלאכת דש סעיפים ד'-ה'

  עיון בשיטת הרמב"ם, שאומר שאם אדם שחט בהמה בשבת וצריך את דמה, הוא חייב משום נטילת נשמה ומשום מפרק. אדם שמולח בשר בשבת בשביל להכשיר אותו, יתחייב משום מפרק, מפני שמתקן את הבשר לאכילה. מדוע התורה צריכה להתיר מליחת קרבנות בשבת?

  הרב חיים כץ | ט' אדר תשע"ו
  undefined
  46 דק'
  שבת

  "וקראת לשבת עונג"

  שיעור כללי במסכת שבת

  עניין יום השבת כיום של התכללות הבריאה כולה לכלל אחד והעונג הבא מתוך המבט הזה.

  הרב חיים כץ | ב' אדר תשע"ז
  undefined
  59 דק'
  מוסך השבת

  שיטת הרמב"ם בחיוב חובל וחולב

  מוסך השבת דש סעיף ג חלק ב

  עיון בשיטת הרמב"ם שאומר שאדם שחולב בהמה או חובל בבהמה או באדם, כשהוא צריך את הדם, חייב משום מפרק תולדה של דש.

  הרב חיים כץ | ב' אדר תשע"ו
  undefined
  57 דק'
  מוסך השבת

  שיטת רש"י באיסור חליבה בשבת

  מוסך השבת דש סעיף ג חלק א

  בירור שיטת רש"י שכתב שאדם שחולב פרה בשבת, חייב משום מפרק שהוא תולדה של דש. וטעמו- או שפוסק את ר' יהודה שאומר שדישה שייכת גם בדברים שאינם גידולי קרקע, או שסובר שפרה נחשבת גם היא גידולי קרקע (וכן כתב הרמב"ם). חיוב מפרק שייך רק כאשר צריך את הדם או את החלב.

  הרב חיים כץ | כ"ה שבט תשע"ו
  undefined
  58 דק'
  מוסך השבת

  פירוק בתלישה והחילוק בין כתישה לדישה

  מוסך השבת מעמר אות ב'

  מחלוקת רש"י ור"ן אם יש מפרק במחובר, קושייה על מפרק בתלישה מאילן והסבר הראשונים.

  הרב חיים כץ | י"ח שבט תשע"ו
  undefined
  58 דק'
  מוסך השבת

  ביאור שיטת הרמב"ם במלאכת מעמר

  מוסך השבת מעמר אות א' ד"ה ולפי

  ביאור דברי הרמב"ם שחייב אף שלא במקום גידולם והסבר שיטת רש"י ע"פ זה, הסבר גדרי קיבוץ ע"פ הרמב"ם.

  הרב חיים כץ | ד' שבט תשע"ו
  undefined
  50 דק'
  מוסך השבת

  מעמר באוכלין

  מוסך השבת קוצר אות ו', מעמר אות א'

  חיוב חרישה בקצירה ליפוי הקרקע. הרמב"ם הדגיש שהמעמר הוא לאוכלין, מסיק מכך המנחת חינוך שלרמב"ם יש חיוב עימור רק באוכלין, בניגוד לדבריו בפירוש המשנה.

  הרב חיים כץ | כ"ו טבת תשע"ו
  undefined
  1:04
  מוסך השבת

  המיפה את הקרקע- חורש או קוצר

  מוסך השבת קוצר אות ו'

  הנודע ביהודה הכניס את חיוב החורש בתוך משנת הקוצר, המנח"ח מקשה עליו ומסביר את הגמ' כך שתסתדר לשון הגמ' עם כל שיטות הראשונים.

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשע"ו
  undefined
  56 דק'
  מוסך השבת

  יבש האילן

  מוסך השבת קוצר אות ה'

  מוסך השבת קוצר אות ה'

  הרב חיים כץ | י"ב טבת תשע"ו
  undefined
  59 דק'
  מוסך השבת

  קצירה- מיעוט יניקה בלבד

  מוסך השבת קוצר אות ד-ה

  מוסך השבת קוצר אות ד-ה

  הרב חיים כץ | ה' טבת תשע"ו
  undefined
  56 דק'
  מוסך השבת

  שיטת הרמב"ם בקוצר

  מוסך השבת קוצר אות ג'

  מוסך השבת קוצר אות ג'

  הרב חיים כץ | כ' כסלו תשע"ו
  undefined
  36 דק'
  מוסך השבת

  דינים שונים במלאכת קצירה

  מוסך השבת קוצר סעיף ב'

  כמה אפשרות לחייב את השוחט- נטילת נשמה, צובע, קוצר ודש. השיטות השונות בזה ביחס לצידת דגים. איסור חליבה בשבת. איסור קצירה בהוצאת דם.

  הרב חיים כץ | י"ג כסלו תשע"ו
  undefined
  59 דק'
  מוסך השבת

  קצירת דברים שאינם גידולי קרקע

  מוסך השבת קוצר סעיפים ב'

  הרשב"א הוכיח שהרמב"ם סובר שאין קצירה אלא בגידולי קרקע, המנחת חינוך רוצה להוכיח בדיוק להיפך, גם הוצאת דג מהמים תהיה נחשבת כמלאכת קצירה. דין גזיזה שהיא קצירה.

  הרב חיים כץ | ו' כסלו תשע"ו
  undefined
  1:00
  מוסך השבת

  שיעור הזריעה והקצירה

  מוסך השבת זריעה סעיפים ב-ו.

  מחלוקת רמב"ם ורש"י מהו שיעור הזריעה. ניתן להוכיח שהתוס' סובר כרמב"ם, אך מכיוון שאפשר לומר 'אחשביה' אין הוכחה שהתוס' מחייב על זריעה בכל שהוא. חקירה מה הדין כאשר זורע חצי שיעור, מגביה אותו מהקרקע, וזורע לאחר זמן חצי שיעור נוסף. שיעור הקצירה תלוי בכוונה שלה.

  הרב חיים כץ | כ"ח חשוון תשע"ו
  undefined
  59 דק'
  מוסך השבת

  תולדות הזריעה חלק שני שורה זרעים במים ועציץ שאינו נקוב

  מוסך השבת זריעה סעיפים ב-ג.

  לפי הרמב"ם, כאשר שורה חיטים ושעורים במים חייב משום זורע וזה סותר לכאורה גמרא מפורשת. ולכן צריך לומר שיש שני חיובים בזריעה- זריעה עצמה וקליטה. לא מתחייבים על זריעה במים אלא רק על קליטה. לגבי זריעה בעציץ שאינו נקוב- בפשטות, יש מחלוקת בין רש"י לרמב"ם האם יש איסור דאורייתא או רק דרבנן, אך אפשר להסביר אחרת.

  הרב חיים כץ | כ"א חשוון תשע"ו
  undefined
  59 דק'
  מוסך השבת

  מלאכת מקרסם ומזרד, ההבדלים בין זריעה לאפייה.

  מוסך השבת חרישה ו'-ז', זריעה א'

  מוסך השבת חרישה ו'-ז', זריעה א'

  הרב חיים כץ | כ"ב אלול תשע"ו
  undefined
  1:02
  מוסך השבת

  על איזה חרישה מתחייבים?

  מוסך השבת חרישה ב'-ה'

  מתחייבים על חרישה רק כאשר עוזרת לזריעה. מחלוקת רש"י תוס' מה האיסור בהזזת העפר, מה בין חורש בעציץ שאינו נקוב?

  הרב חיים כץ | י' אלול תשע"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il