כי תבוא

כתיבת התורה על אבני המזבח

גליון 244

גליון 244

הרב יוחנן פריד | תשע"ו