בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
32 שיעורים
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  עד שיתייאשו מן הגאולה

  פרק לג

  א. אלימלך, מחלון וכליון – למה נענשו? 1. על הירידה מהארץ 2. שהיה להן לבקש רחמים על דורם 3. על ידי שהשפיל לבן של ישראל ב. יואש ושרף – שהתייאשו מן הגאולה ג. נעמי דורשת גאולה ד. אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  שלמה וחירם – הסכמים מדיניים על חלקי ארץ ישראל

  פרק לב

  הקדמה א. הברית בין שלמה לחירם ב. מִסים מהערים, לא העברת ריבונות ג. חירם גר תושב היה ד. "פשעי צור... ולא זכרו ברית אחים" סיכום

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  צוואת דוד לשלמה

  פרק לא

  מבוא א. ועשית כחכמתך ב. וידעת את אשר תעשה ג. חי ה' אשר הכינני ויושיבני על כסא דוד אבי ד. והממלכה נכונה ביד שלמה

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  מנהיג שהחריב עיר ומשכן

  א. שאול מצַוה להרוג את כהני ה' ב. עוונה של נוב 1. שאול 2. דואג 3. עם ישראל 4. דוד ויהונתן 5. עוד היום בנוב סיכום

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  שביתת רעב כאמצעי להשגת הישגים

  פרק כט

  מבוא א. חבלת אדם בעצמו ב. מתענה – קדוש או חוטא? ג. תעניות בימים רצופים ד. תענית רצופה במשך יממה או שתיים ה. תענית – על שום מה? 1. תשובה, אבל וצער 2. למטרות אחרות ו. האישים האסורים בתענית יחיד 1. שכירים 2. תלמידי חכמים ורבנים 3. בעלי תפקידים ציבוריים 4. בעלי הצרה סיכום

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  חובת מעביד לעובד – בריאות, בטיחות ושכר

  פרק כח

  מבוא – יחסי עובד מעביד, עבד אדון א. חובת מעביד לאפשר תנאי עבודה תקינים, בטיחותיים וסבירים ב. לעבוד בעבודה מסוכנת לבריאות או לבטיחות העובד ג. חובת המעביד לשלם לעובד את דמי הנזק ד. פגיעה בעובד – שכר, אי עמידה בהסכם, הסתרת מידע ה. תקנת המדינה גוברת על הסכמת העובד לתנאי עבודה הפוגעים בו ו. תשלום "שכר מינימום" במחיר צמצום מספר העובדים

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  שלא יצטרך לבריות – מתמיכה למעגל העבודה

  פרק כז

  א. התייחסותו של הנותן-התומך 1. המעלה הראשונה בצדקה – הלוואה, מתנה, שותפות, מציאת עבודה 2. הלוואה וצדקה לאדם עשיר הנמצא במצוקה זמנית 3. למנוע מהמקבל את הבושה ולכבדו 4. השאיפה לחלץ את המקבל ממעגל העוני 5. בסבר פנים יפות ובשמחה ב. התמודדותו של העני, המובטל, הנתמך 1. פשוט נבלה בשוק או מכור עצמך לעבודה זרה לך ואל תצטרך לבריות 2. מי שאיננו מסוגל לעבוד ולהתפרנס בכוחות עצמו סיכום

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  פרנסת תלמידי חכמים מכספי ציבור

  פרק כו

  מבוא א. רמב"ם: אברך המתפרנס ממלגה מחלל שם ה' ב. שכר בטלה, שכר שכיר, עת לעשות לה' ומידת חסידות ג. מלגות לימודים, משכורת מהקהילה

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  כי נבלה עשה בישראל – זנות וסחר בנשים

  פרק כה

  מבוא א. זנות וסחר בנשים – כסף, יצרים, תאוות ושחיתות ב. קדושה כנגד "לא תהיה קדשה" ג. סחר בנשים 1. מצבן גרוע מעבדים 2. עונשם של גנבי נפשות ד. פעולות למניעת הסחר והזנות 1. אחריות חינוכית-משפחתית 2. אחריות חברתית-ציבורית 3. אחריות שלטונית-מנהיגותית ה. מיסוד הזנות ו. "ולא תזנה הארץ... ותטמא הארץ" סיום

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  חובת הציבור לבטיחות הדרכים ולהנגשתן לנכים ובעלי מוגבלויות

  פרק כד

  מבוא א. נכים ובעלי מוגבלויות בשבת ובבית המקדש ב. חובת בית הדין לתיקון הדרכים 1. שילוט 2. טיב הדרכים ג. הסרת המכשולות במקומות ציבוריים 1. "כי יפֹל הנֹפל ממנו" – מצות מעקה בבית פרטי ובארץ 2. "לא תשים דמים" – כשאופי השימוש בדרך משתנה 3. שינויים במבנה בית המקדש ד. צדק וחסד סיכום

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  מערכת הבריאות – הציבורית והפרטית

  פרק כג

  מבוא א. מערכת בריאות ציבורית בכל עיר ב. מימון מערכת הבריאות ג. "חבורת ביקור חולים" וחוק ביטוח בריאות ממלכתי ד. רפואה פרטית שלא על חשבון הרפואה הציבורית סיכום

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  חינוך וצדקה – היחיד, הקהילה והמדינה

  פרק כב

  מבוא א. חינוך ותלמוד תורה 1. הקמת מסגרות החינוך 2. מימון וסיוע 3. מחויבות פרטית, עירונית, לאומית ב. צדקה ורווחה 1. הקמת מערכות הצדקה והרווחה 2. מדינת רווחה או קהילת חסד סיכום

  הרב יהודה זולדן | חשוון תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  נטילת סיכון לשם הבאת חללי מלחמה לקבורה

  פרק כא

  א. מצות קבורה ב. הסתכנות לשם הבאת חללים לקבר ישראל 1. פגיעה בכבוד עם ישראל 2. חשש לפגיעה ועיכוב מהלך המלחמה 3. חילוץ גופות כדי לחסוך איתור נעדרים עתידי 4. מורל הלוחמים ומורל בני משפחותיהם סיכום

  הרב יהודה זולדן | אלול תשע"ז
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  מעמדם של חיילי העורף

  פרק כ

  הקדמה א. לפני היציאה לקרב – הכול שומעים את דברי הכהן משוח המלחמה ב. לאחר הקרב – הכול שותפים בחלוקת השלל 1. דוד לאחר מלחמתו בצקלג 2. מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה 3. מלחמת מדין ג. מחנה עורפי 1. ארבעה דברים פטרו במחנה 2. והיה מחניך קדוש סיכום

  הרב יהודה זולדן | אלול תשע"ז
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  כרם, בית, אשה – שירות צבאי וחיי משפחה

  פרק יט

  א. החוזרים מעורכי המלחמה ב. מלחמת רשות ומלחמת מצוה ג. חתן, נוטע, ובונה במהלך השנה הראשונה ד. שירות צבאי לבעל משפחה ה. איזון בין ערכים – צבא ומשפחה

  הרב יהודה זולדן | אלול תשע"ז
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  מלחמה בטרור – הכרתת הרשע מהארץ

  פרק יח

  מבוא א. הטרור מפריע לעולם מבחינה רוחנית וחומרית ב. התנהגות מוסרית בעת מלחמה ג. פגיעה באזרחים ד. "ומלחמות גדֹלות עשית"

  הרב יהודה זולדן | אלול תשע"ז
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  כשלחייל אין אמון בפיקוד ובפקודה

  פרק יז

  מבוא א. חובת המנהיגות והלוחמים – לשם שמים ובשלמות 1. ובכל יהיו מעשיו לשם שמים 2. מלחמה בכל לבו ובכל נפשו ב. ניהול מלחמה בסמכות המנהיגות השלטונית והצבאית ג. "ציות עיוור" או פגיעה באושיות הצבא 1. דברי אוריה החתי לדוד המלך 2. מילוי הפקודה לצד פעילות ראויה לביטולה ד. תשובה של מנהיגות שלא נהגה כשורה סיכום

  הרב יהודה זולדן | אלול תשע"ז
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  גבולות הציות – פקודה בניגוד לתורה

  פרק טז

  הקדמה א. "רק חזק ואמץ": מנהיגות שלטונית איננה רשאית לבטל דברי תורה ב. הרמב"ם: צו מנהיגות שלטונית וצו התורה 1. פטור ואין שומעין לו 2. דברי הרב ודברי העבד דברי הרב קודמין 3. המבטל גזרה וגזרה לבטל ג. כשמנהיגות שלטונית איננה מקיימת את המצוות המוטלות עליה 1. מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק 2. כיבוש ארץ ישראל ויישובה ד. כשמנהיגות שלטונית כופה לבטל מצוה או לעבור עבֵרה סיכום ביבליוגרפיה – ציות לפקודות

  הרב יהודה זולדן | אלול תשע"ז
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  חוקה לישראל – תחליף לחוקת התורה?

  הקדמה א. הסנהדרין והמלך – המוחלט והזמני ב. המלכות – תיקון עולם ועיסוק בצרכי השעה ג. סנהדרין – סמכות חריגה לא לדורות ד. על מנהיג לסייע להרמת קרן התורה בישראל ה. חוקה למדינת ישראל

  הרב יהודה זולדן | אלול תשע"ז
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  מינוי נכרים לתפקידים ציבוריים

  מבוא א. מינוי נכרי וגר לשררה ב. מינוי נכרי וגר למלך ג. מינוי נכרי אויב למלך ולשררה ד. תנאים בהם ניתן למנות נכרי 1. כשאינו מקבל החלטות לבדו אלא יחד עם אחרים 2. כשהמינוי הוא על אוכלוסיה לא יהודית 3. כשהתמנה לתפקיד על ידי גוף שלטוני אחר 4. כשהמינוי אינו עובר בירושה 5. כשהציבור מקבל את המינוי החריג 6. כשהמינוי הוא לזמן מוגבל 7. כשהמינוי נעשה מפני איבת אומות העולם סיכום

  הרב יהודה זולדן | אלול תשע"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il