שיעורים במסכת קידושין

קנין אגב

שיעור כללי במסכת קידושין כו ע"א-כז ע"א

א. קנין אגב - הלימוד מהפסוק ב. צבורים לא בעינן, אגב וקני בעינן ג. דוקא לשון "אגב" או כל לשון שהיא ד. ירושלמי - היו קרקעות במקום אחד ומטלטלין במקום אחר?

הרב יהודה זולדן | י"ב תמוז תשע"ט