הלכות כלליות

נטילת לולב לאחר החורבן ומיסוד ההנהגות לזכר המקדש

פרק ז

א. נטילת ארבעת המינים בזמן המקדש ב. מיסוד ההנהגה לזכר המקדש ג. ערכן של ההנהגות לזכר המקדש ד. קריטריונים להנהגת זכר למקדש ה. תקנת ריב"ז – חידוש או התחדשות של מנהג קיים? ו. התאמת קיום המצוה במקדש לקיומה בגבולין

הרב יהודה זולדן | תשס"ח