בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  נושאים שונים

  האם יאוש הופך להפקר

  בבא קמא מד, ב; נדרים מג, א – מד, ב

  לדעת הרמב"ם יש מצב שבו היאוש הופך להפקר. הפקר אינו קנין אלא "הסתלקות" שבדרך כלל אסור להתחרט עליה; אך פעמים שמותר לחזור מן ההפקר.

  הרב מרדכי הוכמן | אלול תשע"א
  undefined
  נושאים שונים

  חידושי הדין בנזקי הפקר

  בבא קמא יג, ב; בבא בתרא נד, ב

  רבנו חננאל הרי"ף והרמב"ם דייקו מלשון הסוגיה בבבא קמא יג, ב (והסוגיה בבא בתרא נד, ב), שהפקר מהווה הסתלקות ולא הקנאה. לפיכך, למרות שהמפקיר את שורו פטור מלשלם את מה שהוא הזיק - יש אפשרות לחייבו.

  הרב מרדכי הוכמן | אב תשע"א
  undefined
  נושאים שונים

  שיטת הרמב"ם בלולב הגזול

  בבא קמא סו, ב; בבא קמא סח, ב; סוכה דפים כט-ל

  תוס' הקשו שבסוגיה בב"ק דף ס"ו קיימא לן כרבה שיאוש קונה, ואלו בסוגיה בב"ק דף ס"ח משמע שהלכה כר' יוחנן שיאוש אינו קונה. הרמב"ם הכריע שר' יוחנן סבור שיאוש קונה אך לא לגמרי. סיוע להבנת הרמב"ם יש בדברי ר' יוחנן בפרק לולב הגזול.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א' תשע"א
  undefined
  בבא קמא

  מעברי אנרגיה בשיטת הרי"ף

  בבא קמא דף ג,לב,סב; סנהדרין דף עז; מכות דף ז; חולין דף טז

  הרי"ף משמיט משנה המחייבת בנזקי גץ שיצא מתחת הפטיש. וכמו כן הוא משמיט את הסוגיות שמשייכות כוח טבע אל האדם ב"כוח ראשון". הרי"ף סבור שרבי וחכמים נחלקו בשאלה עד מתי אנרגיה שהועברה משויכת אל מי שייצר אותה, והוא פוסק כחכמים.

  הרב מרדכי הוכמן | שבט תשס"ח
  undefined
  בבא קמא

  פטור שן ורגל ברשות הרבים

  מסכת בבא קמא - דף כ' ע"א

  הרי"ף הוצרך לבאר, שהפטור בשן ורגל ברשות הרבים אינו גזרת הכתוב בלא טעם, אלא הוא מטעם "אורחיה" (- פשיעת הניזק), כדי לבאר מדוע לשיטתו - צרורות שהוא תולדת האב התם (חצי נזק) - פטור ברשות הרבים.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשס"ח
  undefined
  בבא קמא

  כיצד פשט הרי"ף את בעיות רבא

  מסכת בבא קמא - דפים ג' ע"ב, טו', יז'

  לרבא לא היה ברור שיש הלכה מיוחדת בצרורות, ולכן הוא התלבט בכמה בעיות. לרב פפא ברור שיש הלכה מיוחדת שהתשלום הוא ממון. ולכן נפשטו כל בעיות רבא. כמו כן אם הבהמה תזיק בצרורות באופן וודאי תשלם נזק שלם.

  הרב מרדכי הוכמן | כסליו תשס"ח
  undefined
  בבא קמא

  מדוע צריך הלכה למשה ב'צרורות'

  מסכת בבא קמא - דפים טו', יז', יח', יט'.

  חלק מהסוגיות סברו שצרורות הן תולדת האב ה"תם" (קרן) והתחדשה הלכה שהתשלום שבצרורות הוא ממון. וחלק מהסוגיות סברו שצרורות הן תולדת רגל והתחדשה הלכה שהתשלום הוא רק חצי. ומיושבת בכך גם קושית הראי"ה באגרת ק"ג.

  הרב מרדכי הוכמן | חשוון תשס"ח
  undefined
  בבא קמא

  האמנם הלכתא גמירי לחצי?

  מסכת בבא קמא - דף ב' ע"א

  הרא"ש הקשה מדוע הרי"ף כתב שהלכתא גמירי לממונא. לרא"ש היתה גירסה אחרת ברש"י. מפרוש רש"י במקומות השונים עולה, שפעמים נקט שהילכתא גמירי לממונא, ופעמים נקט שהילכתא גמירי לחצי. הרי"ף הקדים וביאר את השיטה שצרורות הן תולדת קרן ולכן הילכתא לממונא.

  הרב מרדכי הוכמן | חשוון התשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il