משפטים

הניסיון לחידוש הסנהדרין

גליון מס 212

גליון מס 212

הרב ארי יצחק שבט | שבט תשע"ו