הלכות כלליות

אתרי אינטרנט מסחריים בשבת

להלן הנקודות לדיון: שביתת אתר אינטרנט בשבת, איסור מקח וממכר בשבת ויו"ט,איסור שכר שבת, לפני עור או מסייע ידי עוברי עבירה, מראית עין וחילול השם,זלזול בכבוד השבת,היחס לעסק וירטואלי,פרסומות המפנות לאתרים, שינויי הזמנים במסחר חובק עולם.

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אייר תש"ע