הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

אמות המידה לקביעת כשרות ציבורית

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

כמה הקריטריונים ההלכתיים לכשרות צריכים להקיף גם נושאים שאינם בגוף כשרות המוצר, ומה צריכה להיות רמת הכשרות הבסיסית והמהודרת.

הרב אריה שטרן | י"ג שבט תש"ע