שבת הגדול

שבת ופסח – חמדת הימים והלילות

א. שבת הגדול הכולל את אורות החג ב. שבת היא בן זוגה של כנסת ישראל ג. שבת הגדול – שבת של התחדשות ד. הקשר בין השבת לפסח ה. יסודות הנלמדים משבת לפסח ו. חמדת הימים וחמדת הלילות ז. פסח מצה ומרור

הרה"ג שמחה קוק זצ"ל | ניסן תשס"ט