פנחס

צדיק אמיתי מול צדיק מדומה

קנאותו של פינחס כנגד מעשה זמרי

כשלונם של ישראל בשיטים , נשיא שבט בישראל מתריס כנגד משה , פינחס מקנא לשם ה' , פריקת עול באצטלא של שאלה הלכתית , זמרי חושב שהוא גדול ממשה , גדולת מעשהו של פינחס , תפילין צריכים גוף נקי , רשע בצורת צדיק , להיות נקי מהרהורים רעים וממחשבות רעות , מנעו חכמים מצוה של תורה מפני הרמאים , לא להיות בולט מידי , כאן מדובר על קלקול שורשי , תפילין כל היום רק למי שעבד על מידותיו.

הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ה