האבילות על החורבן

החובה ללמוד על בנין בית המקדש

האם בימינו, כשבית המקדש חרב, יש חובה או מצווה ללמוד את הלכות בית המקדש והקרבנות? מצווה עלינו לבנות את בית המקדש הרוחני. על מה חרב בית המקדש?

הרב דוד דב לבנון | שבת חזון תש"ס