הלכות בין אדם לחברו

איסור מכשול לפני עור במדות

הרב אליעזר בן פורת | אדר א תשע"ט