בבא קמא

חיוב בדיני אדם ובדיני שמיים - בבא קמא נ"ה

מתוך יום העיון "ויהיו נכונים ליום השלישי"

מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.

הרה"ג יעקב אריאל | ב' סיון תש"פ