תפילות, קידוש וסעודות

מדוע מר בריה דרבנא צם בשבת?

עיון בפסחים דף ס"ח ע"ב

דף מקורות בנושא תענית בשבת וביום טוב

הרב יואל ליברמן