ענג שבת

"השליכהו ארצה.."

גליון מס' 1056

גליון מס' 1056

הרב מרדכי אפרתי | טבת תשע"ב