הלכות ערב פסח

מכירת חמץ לאומית

שמחמיר בנושא מכירת חמץ ראוי לברכה, אך כפי שפסקו החתם סופר והרב פיינשטיין, אסור לפקפק בתוקפה של המכירה.

הרב פרופ' יצחק קראוס | ניסן תשע"ב