בבא בתרא

כופין על הצדקה - לאו בקום עשה

מסכת בבא בתרא, דף ח'

מדוע משיב אבידה פטור מצדקה? דין לאו בקום עשה.

הרה"ג משה דימנטמן | ג' סיוון תשע"א