ויקהל

פרשת ויקהל ודיני אומדנא

בדברי הנתיבות בעידי קיום שטר במכשילים זה את זה ובאלו דברים עד נאמן להעיד ואלו דברים הם תפקידי הדינים

הרב אריה קורן | כ"ב אדר א' התשע"ד